ب۲۴ نظر موافق و مخالف شماره ۱۰۶ (۲۳ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۲۴
شماره رای ۱-ب۲۴-۱۰۶
شماره سند ۴۱
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن نسبت به بخشی از حکم و نظر مخالف وی نسبت به بخشی دیگر
تاریخ ثبت 13/04/1984
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
B24 Doc 41 FA
Case No: ب۲۴