ب۲۴ حکم نهایی شماره ۱۰۶ (۴ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۲۴
شماره رای ۱- ۲۴/ب-۱۰۶
شماره سند ۳۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/01/1984
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگون، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
B24
Case No: ب۲۴