ب۲۲ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۷۴ (۱۰ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۲۲
شماره رای ۱-ب۲۲-۳۷۴
شماره سند ۱۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 01/07/1988
خواهان ایالات متحده آمریکا (کامادیتی کردیت کورپوریشن)
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بنیاد علوی (بنیاد پهلوی سابق)
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
B22
Case No: ب۲۲