ب۲۱ حکم نهایی شماره ۱۷۳ ( ۲۸ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده ب۲۱
شماره رای ۳-ب-۲۱-۱۷۳
شماره سند ۳۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/04/1985
خواهان گمرک ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
B21 Doc 32 FA
Case No: ب۲۱