ب۲۰ حکم نهایی شماره ۲۶۸ (۲۲ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۲۰
شماره رای ۲-ب۲۰-۲۶۸
شماره سند ۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/11/1986
خواهان اداره گمرک ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B20 DOC 26 FA
Case No: ب۲۰