ب۱ نظر موافق و مخالف شماره ۳۸۲ (۱۲ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۴)
شماره رای ب۱-۳۸۲-دیوان عمومی
شماره سند ۶۰۹
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 05/10/1988
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران چارلز ان. براوئر
B1(4) doc 609-T-Opinion (5 October 1988) FA
Case No: ب۱ (ادعای ۴)