ب۱ نظر مخالف شماره ۶۰ (۱۳ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۱
شماره رای ب۱-۶۰ دیوان عمومی
شماره سند ۵۲۲
توضیح نظر مخالف قاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 02/02/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمن
B1 doc 522 FA
Case No: ب۱