ب۱ نظر مخالف شماره ۶۰ (۱۱ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۱
شماره رای ۶۰-ب۱-دیوان عمومی
شماره سند ۵۲۵
توضیح نظر مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 02/03/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران چارلز ان. براوئر
B1 doc 525-T-Opinion (2 March 1987) FA
Case No: ب۱