ب۱ نظر مخالف شماره ۳۷۰ (۲۹ دی ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۵)
شماره رای دیوان عمومی-ب۱-۳۷۰
شماره سند ۶۳۴
توضیح نظر مخالف داوران اسداله نوری، حمید بهرامی احمدی و پرویز انصاری معین
تاریخ ثبت 19/01/1989
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران اسداله نوری، حمید بهرامی احمدی، پرویز انصاری معین
B1(5) doc 634-T-Opinion (19 January 1989) FA
Case No: ب۱ (ادعای ۵)