ب۱ نظر جداگانه موافق و مخالف شماره ۳۸۲ (۳ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۴)
شماره رای ب۱-۳۸۲ دیوان عمومی
شماره سند ۶۱۹
توضیح نظر جداگانه موافق و مخالف قاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 25/10/1988
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران هوراد ام. هولتزمن
B1 doc 619 FA
Case No: ب۱ (ادعای ۴)