ب۱ قرار اعدادی شماره ۸۳ (۱۹ شهریور ۱۳۸۳)

شماره پرونده ب۱ (ادعای متقابل)
شماره رای هیئت عمومی دیوان-ب۱-۸۳ ا تی ال
شماره سند ۱۹۵۰
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 09/09/2004
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، بنگت برومس، اسدالله نوری، کریستوف اسکوبیشفسکی، جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، محسن آقاحسینی، گبریل کرک مک دانلد، ‌چارلز ان. براوئر
B1 doc 1950 FA
Case No: ب۱ (ادعای متقابل)