ب۱ قرار اعدادی شماره ۶۰ (۱۵ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۱۸
شماره رای ۶۰-ب۱-دیوان عمومی
شماره سند ۴۸۵
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 04/04/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هانس بوکشتیگل، هوارد ام. هولزمن، میشل ویرالی، روبرت آر. برینر، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین، محسن مصطفوی
B1 doc 485 FA
Case No: ب۱۸