ب۱۹ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۵۳ (۱۷ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۵/ب۱۹
شماره رای ۳-ب۵/ب۱۹-۴۵۳
شماره سند ۸۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/12/1989
خواهان وزارت کشاورزی و عمران روستای جمهوری اسلامی ایران
خوانده وزارت کشاورزی ایالات متحده
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
B5/B19
Case No: ب۵/ب۱۹