ب۱۸ نظر مخالف شماره ۲۶۸ (۲۶ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۲/ب۱۳/ب۱۸/ب۲۰
شماره رای ۲-ب۲-۲۶۵/ ۲-ب۱۳-۲۶۶/ ۲-ب۱۸-۲۶۷/ ۲-ب۲۰-۲۶۸
شماره سند ۲۹
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی احمدی در مورد رد ادعاهای گمرک ایران آراء شماره ۲-ب۲-۲۶۵، ۲-ب۱۳-۲۶۶، ۲-ب۱۸-۲۶۷، ۲-ب۲۰-۲۶۸
تاریخ ثبت 16/01/1987
خواهان اداره گمرک ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
B2/B13/B18/B20
Case No: ب۲/ب۱۳/ب۱۸/ب۲۰