ب۱۸ حکم نهایی شماره ۲۶۷ (۲۲ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۱۸
شماره رای ۲-ب۱۸-۲۶۷
شماره سند ۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/11/1986
خواهان اداره گمرک ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
B18 doc 26 FA
Case No: ب۱۸