ب۱۶ حکم نهایی شماره ۱۰۵ (۴ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۱۶
شماره رای ۱-ب/۱۶-۱۰۵
شماره سند ۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/01/1984
خواهان اداره گمرکات ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
B16 Doc 40 FA
Case No: ب۱۶