ب۱ نظر جداگانه شماره ۸۵ (۱۵ تیر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۱ (ادعای ۴)
شماره رای ۸۵-ب۱-هیئت عمومی
شماره سند ۶۸۵
توضیح نظر جداگانه داوران اسداله نوری، سید خلیل خلیلیان، پرویز انصاری معین
تاریخ ثبت 06/07/1989
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران اسداله نوری، سید خلیل خلیلیان، پرویز انصاری معین
B1(4)
Case No: ب۱ (ادعای ۴)