ب۱۳ حکم نهایی شماره ۲۶۶ (۲۲ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۱۳
شماره رای ۲-ب۱۳-۲۶۶
شماره سند ۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/11/1986
خواهان اداره گمرک ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B13 Doc 26 FA
Case No: ب۱۳