ب۱۲ حکم نهایی شماره ۳۳۶ (۹ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ب۱۲
شماره رای ۲-ب۱۲-۳۳۶
شماره سند ۷۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/11/1987
خواهان شرکت هواپیمایی ملی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B12 Doc 74 FA
Case No: ب۱۲