ب۱۰ حکم نهایی شماره ۲۲۷ (۹ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ب۱۰
شماره رای ۲-ب۱۰-۲۲۷
شماره سند ۸۲
توضیح حکم
تاریخ ثبت 30/11/1987
خواهان شرکت هواپیمایی ملی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B10
Case No: ب۱۰