بیانیه شماره ۵۵۱ (۱۸ آذر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۸
شماره رای ۵۵۱-۳۶۸-۳
شماره سند ۹۸
توضیح بیانیه آقای محسن آقاحسینی در پرونده شماره ۳۶۸
تاریخ ثبت 09/12/1993
خواهان یونیداین کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، از طریق و توسط نیرویی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C368 Doc 98
Case No: ۳۶۸