بیانیه شماره ۴۲۵ (۱آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۴۰۰
توضیح بیانیه فاضی خلیلیان دراین باره که چرا امضای حکم نابه‌هنگام بود
تاریخ ثبت 23/10/1989
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C39 doc 400 FA
Case No: ۳۹