بیانیه تکمیلی شماره ۴۲۵ (۱۷ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۳۹۸
توضیح بیانیه تکمیلی جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 09/10/1989
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C39 Doc 398 FA
Case No: ۳۹