الف۲۸ نظر موافق شماره ۱۳۰ (۲۹ آذر ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۲۸
شماره رای هیئت عمومی دیوان- الف۲۸-۱۳۰- دی ای سی
شماره سند ۱۱۱
توضیح نظر موافق محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 19/12/2000
خواهان ایالات متحده آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک
خوانده حمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران محسن آقاحسینی
A28 doc 111 fr
Case No: الف۲۸