الف۱۹ تصمیم شماره ۶۵ (۸ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف 19
شماره رای 65-الف 19-دیوان عمومی
شماره سند 58
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 30/09/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران بوکشتیگل، برنر، بهرامی احمدی، هولتزمن، معین، آلدریچ، عاملی،سیلنز
A19 Doc 58 َّ
Case No: الف 19