الف۱۷ نظرموافق شماره ۳۷ (۲۵ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۷
شماره رای ۳۷-الف۱۷-دیوان عمومی
شماره سند 131
توضیح نظر موافق چارلز ان. براور با اتفاق نظر هاوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 14/04/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران چارلز ان. براور، هوارد ام. هولتزمن
A17 Doc 131 FA
Case No: الف۱۷