الف۱۷نظر موافق و مخالف شماره ۳۷ (۲۸ خرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف۱۷
شماره رای دی. ای. سی.۳۷ الف-۱۷
شماره سند 128
توضیح نظر موافق و مخالف
تاریخ ثبت 18/06/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، حمید بهرامی، محسن مصطفوی، پرویز انصاری
A17 Doc 128 fr
Case No: الف۱۷