الف۱۶ نظرمخالف شماره ۱۰۸ (۲ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف۱۶
شماره رای دیوان عمومی-الف۱۶-۱۰۸
شماره سند ۱۶۱
توضیح نظرمخالف پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/09/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران پرویز انصاری
A16 Doc 161 FA
Case No: الف۱۶