الف۱۶حکم نهایی شماره ۱۰۸ (۲۴ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده الف۱۶
شماره رای ۱۰۸-الف-۱۶-اف تی
شماره سند ۱۵۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/02/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران گونار لاگرگن، ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، نیلس منگارد، هوارد ام.هولتزمن، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین، محمود م. کاشانی،
A16 Doc 158 FA
Case No: الف۱۶