الف۱۵ تصحیح حکم و تصمیم شماره ۱۳۶ (۱۴ اسفند ۱۳۹۳)

شماره پرونده الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴
شماره رای ۱۳۶-الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴-هیئت عمومی
شماره سند ۲۳۱۳
توضیح تصحیح حکم و تصمیم درخصوص تقاضای حکم تکمیلی
تاریخ ثبت 05/03/2015
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هانس فان هوته، بنگت برومس، هربرت کرونکه، حمیدرضا نیکبخت فینی، چارلز ان. براوئر، میرحسین عابدیان کلخوران، گبرییل کرک مکدانلد، سید جمال سیفی، او. تامس جانسن
A15(IV) doc 2313-T-Decision (5 March 2015) FA
Case No: الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴