الف۱۵ تصحیح حکم و تصمیم در خصوص درخواست تصحیح و حکم اضافی شماره ۱۳۷ (۷ آذر ۱۳۹۹)

شماره پرونده الف۱۵ (دو:الف)/الف۲۶ (چهار)/ ب۴۳
شماره رای 137-الف۱۵ (دو:الف)/الف۲۶ (چهار)/ ب۴۳-هئیت عمومی
شماره سند 2371
توضیح تصحیح حکم و تصمیم در خصوص درخواست تصحیح و حکم اضافی شماره ۱۳7
تاریخ ثبت 27/11/2020
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هانس فان هوته، هربرت کرونکه، برونو سیما، میرحسین عابدیان کلخوران، سید جمال سیفی، حمیدرضا نیکبخت فینی، چارلز ان. براوئر، روزمری بارکت، او.تامس جانسن
A15(II-A) doc 2371-T-Decision (27 November 2020) FA
Case No: الف۱۵ (دو:الف)/الف۲۶ (چهار)/ ب۴۳