الف۱۵ نظرمخالف شماره ۵۲ (۳ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)
شماره رای ۵۲-الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)
شماره سند 817
توضیح نظر مخالف قاضی پرویز انصاری درمورد تصمیم شماره ۵۲-الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)-دیوان عمومی
تاریخ ثبت 24/11/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران پرویز انصاری
A15 doc 817 FA (Dec 52-A15)
Case No: الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)