الف۱۵ نظر مخالف شماره ۵۲ (۴ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)
شماره رای ۵۲-الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)
شماره سند 819
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی و محسن مصطفوی درمورد تصمیم شماره52-الف15 (ادعای 2 الف و 2 ب) دیوان عمومی
تاریخ ثبت 25/11/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران حمید بهرامی، محسن مصطفوی
A15 doc 819 FA (Dec 52-A15)
Case No: الف۱۵ (ادعای ۲الف و ۲ب)