الف۱۵ قرار اعدادی شماره ۷۸ (۲۱ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده الف۱۵ (یک-ج)
شماره رای دیوان عمومی-الف ۱۵(۱:ج) -۷۸
شماره سند ۹۹۷
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 12/11/1990
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، گایتانو آرانجیو-روئیتس، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ. آلدریچ، اسداله نوری، سیدخلیل خلیلیان، کارل اف. سالانز، پرویز انصاری معین
A15 doc 997 FA (ITL 78-A15)
Case No: الف۱۵ (یک-ج)