الف۱۵ حکم جزئی شماره ۶۰۴ (۲۰ اسفند ۱۳۹۸)

شماره پرونده الف۱۵ (دو:الف)/الف۲۶ (چهار)/ ب۴۳
شماره رای ۶۰۴-الف۱۵ (دو:الف)/الف۲۶ (چهار)/ ب۴۳-هئیت عمومی
شماره سند ۲۳۵۰
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 10/03/2020
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران هانس فان هوته، هربرت کرونکه، برونو سیما، میرحسین عابدیان کلخوران، سید جمال سیفی، حمیدرضا نیکبخت فینی، چارلز ان. براوئر ،روزمری بارکت، او.تامس جانسن
A15(II-A) doc 2350-T-Award (10 March 2020) FA
Case No: الف۱۵ (دو:الف)/الف۲۶ (چهار)/ ب۴۳