الف۱۵ نظر موافق شماره ۶۳ (۱۳ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده الف۱۵ (بخش اول ز)
شماره رای ۶۳ ـ الف/ 15( بخش اول:ز) دیوان عمومی
شماره سند 807
توضیح نظر موافق حمید بهرامی
تاریخ ثبت 04/09/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران حمید بهرامی
A15 doc 807 FA (ITL 63-A15)
Case No: الف۱۵ (بخش اول ز)