الف۱۵ نظرموافق شماره ۳۰۶ ( ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف۱۵ (ادعای ۱:ز)
شماره رای الف/۱۵-۳۰۶ دیوان عمومی( 1:ز)
شماره سند ۸۶۴
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ. آلدریچ و کارل اف. سیلنز
تاریخ ثبت 04/05/1987
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ آلدریچ، کارل اف. سیلنز
A15 doc 864-T-Opinion (27 september 1987)
Case No: الف۱۵ (ادعای ۱:ز)