الف۱۵ نظرمخالف شماره ۶۳ (۲۰ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده الف۱۵(ادعای اول:ز)
شماره رای ۶۳ ـ الف/ ۱۵-دیوان عمومی
شماره سند ۸۱۰
توضیح نظر مخالف آقایان هولتزمن، آلدریچ، براوئر، داوران دیوان
تاریخ ثبت 11/09/1986
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ. آلدریچ، چارلز ان. براوئر
A15 doc 810 FA (ITL 63-A15)
Case No: الف۱۵(ادعای اول:ز)