الف۱۱ حکم جزئی شماره ۵۹۷ (۱۹ فروردین ۱۳۷۹)

شماره پرونده الف۱۱
شماره رای هیئت عمومی-الف-۱۱-۵۹۷
شماره سند ۱۳۳
توضیح حکم جزئی
تاریخ ثبت 07/04/2000
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران کریستوف اسکوبیشفسکی، بنگت برومس، گایتانو آرانجیو-روئیتس، اسداله نوری ،چارلز تی. دانکن،کورش حسین عاملی، جورج اچ. آلدریچ، محسن آقاحسینی، ریچارد ام. ماسک
A11 Doc 133 FA
Case No: الف۱۱