الف۱۵ تصحیح قرار اعدادی شماره ۳۳ (۳ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده الف۴/ الف۱۵
شماره رای آی تی ال-۳۳-الف-۴/ الف-۱۵(سوم) دو
شماره سند 327
توضیح تصحیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 22/02/1984
خواهان دولت جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران ویلیام ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
A15 doc 327-T-Award (22 February 1984) fr
Case No: الف۴/ الف۱۵