الف۲۷ نظرجداگانه شماره ۵۸۶ (۱۵ خرداد ۱۳۷۷)

شماره پرونده الف۲۷
شماره رای ۵۸۶-الف ۲۷-هیئت عمومی
شماره سند 35
توضیح نظرجداگانه اسدالله نوری و محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 05/06/1998
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی
داوران اسدالله نوری، محسن آقاحسینی
A27 doc 35 fr
Case No: الف۲۷