الف ۱۸ نظر موافق شماره ۳۲ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 96
توضیح نظر موافق ویلم ریپهاخن
تاریخ ثبت 27/04/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ویلم ریپهاخن
A18 doc 96 FA
Case No: الف 18