الف ۱۸ نظر موافق شماره ۳۲ (۲۹ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 107
توضیح نظر موافق هولتزمن و آلدریج
تاریخ ثبت 20/08/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هولتزمن و آلدریج
A18 107 FA
Case No: الف 18