الف ۱۸ نظر مخالف شماره ۳۲ (۳ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 119
توضیح نظر مخالف پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/06/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران پرویز انصاری
A18 doc 119 FA
Case No: الف 18