الف ۱۸ نظر مخالف شماره ۳۲ (۲۰ خرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 117
توضیح نظر مخالف داوران ایرانی
تاریخ ثبت 10/06/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران محمود کاشانی، شفیع شفیعی
A18 Doc 117
Case No: الف 18