الف ۱۸ تصمیم شماره ۳۲ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 97
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 30/04/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران لاگرگرن، منگار،ریپهاخن، ماسک، آلدریچ، هولتزمن، کاشانی، شفیعی، انصاری
A18 doc 97 FA
Case No: الف 18