الف ۱۸ تصحیح نظر موافق شماره ۳۲ (۳۱ خرداد ۱۳۶۶)

شماره پرونده الف18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 118
توضیح تصحیح نظر موافق ماسک
تاریخ ثبت 21/06/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ماسک
A18 doc 118 FA
Case No: الف18