الف ۱۸ تصحیح نظر موافق شماره ۳۲ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده الف 18
شماره رای 32-الف 18-دیوان عمومی
شماره سند 102
توضیح تصحیح نظر موافق ریپهاخن
تاریخ ثبت 01/05/1984
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ریپهاخن
A18 doc 102
Case No: الف 18