الف۱۷ تصمیم شماره ۳۷ (۲۸ خرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده الف۱۷
شماره رای دی.ای.سی. 37-الف-17
شماره سند 127
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 18/06/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دیوان عمومی
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، حمید بهرامی احمدی، ویلم ریپهاخن، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین، چارلز ان. براوئر، نیلس منگارد
A17 Doc 127 FA
Case No: الف۱۷