الف ۱۵ نظر موافق و مخالف شماره ۶۰۲ (۲۴ شهریور ۱۳۹۴)

شماره پرونده الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴
شماره رای 602
شماره سند 2323
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 15/09/2015
خواهان جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران چارلز ان. براوئر
A15(IV) doc 2323-T-Opinion (15 September 2015) FA (1)
Case No: الف۱۵ (چهار)/ الف۲۴